sự xuất phát sai
câu, diễn đạt
1.フライング​​

Thảo luận, đóng góp