sự xuyên suốt
danh từ
1.スルー​​

Thảo luận, đóng góp