tác giả
1.きしゃ 「記者」​​
danh từ
2.かきて 「書き手」 [THƯ THỦ]​​
3.げんちょしゃ 「原著者」 [NGUYÊN TRƯỚC GIẢ]​​
4.さくしゃ 「作者」​​
5.ちょうほんにん 「張本人」​​
6.ちょさく 「著作」​​
7.ちょさくか 「著作家」 [TRƯỚC TÁC GIA]​​
8.ちょさくしゃ 「著作者」 [TRƯỚC TÁC GIẢ]​​
9.ちょしゃ 「著者」​​
10.ちょしょめい 「著書名」 [TRƯỚC THƯ DANH]​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ tác giả

1. bản dịch được phép của tác giả
原著者の許可を得た翻訳
2. Eichmann khét tiếng là tác giả của những kế hoạch thảm sát người Do Thái.
アイヒマンはユダヤ人皆殺し計画の張本人として悪名が高い。
3. Bạn có biết ai là tác giả của "Công chúa ngủ trong rừng" không ?
「眠り姫」の著者は誰だか知っていますか。

Kanji liên quan

DANHメイ、ミョウ
GIẢシャ
TÁCサク、サ
GIAカ、ケ
NHÂNジン、ニン
TRƯƠNGチョウ
NGUYÊNゲン
TRƯỚCチョ、チャク
THỦシュ、ズ
BẢN,BỔNホン
THƯショ