tàn
động từ
1.しぼむ 「凋む」​​
2.かい 「灰」​​
3.ちる 「散る」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TÁNサン
ĐIÊUチョウ
HÔIカイ