thái độ lạnh nhạt
câu, diễn đạt
1.ひややかなたいど 「冷ややかな態度」 [LÃNH THÁI ĐỘ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐỘド、ト、タク
THÁIタイ
LÃNHレイ