thời điểm rút lui tốt nhất
câu, diễn đạt
1.ひきどき 「退き時」 [THOÁI THỜI]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THOÁI,THỐIタイ
THỜI,THÌ