thuyền nhỏ được trang bị động cơ (xuồng) chạy trong vịnh, cảng
câu, diễn đạt
1.ランチ​​

Thảo luận, đóng góp