tiếng đồn không có căn cứ
câu, diễn đạt
1.ふせつ 「浮説」 [PHÙ THUYẾT]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THUYẾTセツ、ゼイ
PHÙ