tổng công ty (theo cách gọi ở Trung Quốc)
danh từ
1.そうこうし 「総公司」​​
câu, diễn đạt
2.そうこうし 「総公司」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ tổng công ty (theo cách gọi ở Trung Quốc)

1. Tổng công ty dầu lửa đại dương Trung Quốc.
中国海洋石油総公司

Kanji liên quan

TƯ,TY
TỔNGソウ
CÔNGコウ、ク