trò hai mặt
danh từ
1.にしん 「二心」 [NHỊ TÂM]​​
2.にしん 「弐心」 [NHỊ TÂM]​​
3.ふたごころ 「二心」 [NHỊ TÂM]​​
4.ふたごころ 「弐心」 [NHỊ TÂM]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHỊニ、ジ
NHỊニ、ジ
TÂMシン