tư thế sẵn sàng tấn công
danh từ
1.こうげきたいせい 「攻撃態勢」 [CÔNG KÍCH THÁI THẾ]​​
câu, diễn đạt
2.こうげきたいせい 「攻撃態勢」 [CÔNG KÍCH THÁI THẾ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CÔNGコウ
THÁIタイ
THẾセイ、ゼイ
KÍCHゲキ