vai người yêu của nhân vật chính trong kịch hay phim
câu, diễn đạt
1.あいてやく 「相手役」 [TƯƠNG THỦ DỊCH]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TƯƠNG,TƯỚNGソウ、ショウ
THỦシュ、ズ
DỊCHヤク、エキ