văn học có chủ đề chính là về tình yêu nam nữ
câu, diễn đạt
1.なんぶんがく 「軟文学」 [NHUYỄN VĂN HỌC]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HỌCガク
VĂNブン、モン
NHUYỄNナン