việc cố định rễ cây bằng đất hoặc bằng các loại cỏ, hoa trong cắm hoa
câu, diễn đạt
1.ねじめ 「根締め」 [CĂN ĐẾ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐẾテイ
CĂNコン