việc làm điệu bộ kéo xệch mắt xuống và lè lưỡi
câu, diễn đạt
1.あかんべ​​
2.あかんべえ​​
3.あかんべえい​​

Thảo luận, đóng góp