xa xôi (về không gian hoặc thời gian)
tính từ
1.うとい 「疎い」​​
câu, diễn đạt
2.うとい 「疎い」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ソ、ショ