Từ vựng
Hán tự
Ngữ pháp
Câu ví dụ

Vẽ

Bộ thủ

Từ vựng