Từ vựng
Hán tự
Ngữ pháp
Câu ví dụ
Từ điển Jdict

Vẽ

Bộ thủ

Từ vựng